W latach 2017 do marca 2020 była dyrektorką zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk – Biuro PolSCA PAN w Brukseli. Ekspertka sieci doradców TEAM EUROPE.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lobbingu i rzecznictwa interesów oraz komunikowania i mediatyzacji życia publicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu (m.in. wraz z Krzysztofem Jasieckim i Urszulą Kurczewską „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000 oraz II wydanie rozszerzone 2006; z U. Kurczewską „Lobbing w Unii Europejskiej”, w Instytucie Spraw Publicznych, Warszawa 2002) oraz mediach i komunikowaniu, m.in.: „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin Warszawa 2013 oraz „Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2”, A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, (red.), Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2015.

Odznaczona francuskim Orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Académiques).